Neem contact op 0031 (0) 43 8524934
Headerfoto met Zuid limburgs dorpje kerk, boerderijen en watermolen
fotolink naar de website van Staatsbosbheer

ONZE VOORWAARDEN


Kampeerboerderij Hof van Libeek heeft ook algemene voorwaarden, die wij zien als een wederzijdse afspraak tussen ons als bedrijf en u onze gast/bezoeker. Belangrijk is dat u de algemenevoorwaarden goed leest, zodat er geen misverstand(en) ontstaan over de door ons geboden diensten, verplichtingen en afspraken.

Een eenzame wandelaar in de Zuid Limburgse heuvels

Vekabo leveringsvoorwaarden vakantieverblijven, d.d. 13 oktober 2020

Oktober 2020

Vekabo leveringsvoorwaarden vakantieverblijven,

d.d. 13 oktober 2020

Deze Vekabo leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland

op 13 oktober 2020 en zij treden in werking vanaf deze datum.

Deze leveringsvoorwaarden vakantieverblijven zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de Vekabo  ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de recreanten/gebruiker van een vakantieverblijf expliciet verwijst naar deze  Vekabo leveringsvoorwaarden Vakantieverblijven d.d. 13 oktober 2020

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. vakantieverblijf: (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, e.d.;

b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of Stichting die het vakantieverblijf ter beschikking stelt; c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat; d. verblijfsperiode: periode van tenminste één week en ten hoogste drie maanden in een kalenderjaar; e. aansluitkosten: kosten voor de aansluiting van het vakantieverblijf op een reeds bestaand leidingennet; f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het  vakantieverblijf;

g. klachtenprotocol: indien een recreant een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de  betreffende Vekabo ondernemer, dan kan de recreant een klacht melden bij Vekabo Nederland  (info@vekabo.nl). Vekabo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen, de eindverantwoordelijkheid voor de oplossing blijft liggen bij de ondernemer.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter  beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen verblijfsperiode.

2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie,  folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

1. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige  elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren, waarbij de voorwaarden van  het nutsbedrijf leidend zijn, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving.

2. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf,  tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de  recreant verantwoordelijk is.

3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan  een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in eenmotorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein en het vakantieverblijf in behoorlijke staat van  onderhoudverkeert.

2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan - behoudens gebruikelijk onderhoud - op het terrein te  graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q.  satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen,  tegelplateaus, aan- en bij bouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het  vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere  bijbehorende kosten met uitzondering van de schoonmaakkosten en toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.

2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten  ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant  betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Prijswijziging bij overeenkomsten, die voor langer dan één maand worden aangegaan

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 heeft de ondernemer het recht ten hoogste één keer per jaar een  wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het gewijzigde tarief wordt tenminste één maand voor  het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht.

2. Bij een prijswijziging anders dan op grond van artikel 5 lid 2 kan de recreant de overeenkomst binnen 30 dagen  na bekendmaking opzeggen. Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief gaat gelden.

Artikel 7: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming  van de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,  met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.

3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk  overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken  door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn  betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer  het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein teontzeggen.

Het riviertje de Geul dat zeer snel stroomt met mooie weilanden achter de oever

Artikel 8: Annulering en tussentijdse beëindiging

1. De recreant is bevoegd de overeenkomst te annuleren

2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert en de overeenkomst een vakantieverblijf  voor een kortere periode dan één seizoen betreft, is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:

bij annulering vanaf twee maanden en langer voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs; bij annulering vanaf zes weken tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;

bij annulering vanaf twee tot zes weken voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs; bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;

3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien  de vakantieverblijf door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er  geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de  overeengekomen prijs met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 75,-.

Artikel 9: Gedragsregels

1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer  gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en  verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.

2. De ondernemer zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels.

3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden  en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg  zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.

2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of  (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het  gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.

3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door  een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de  voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of  niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van  redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet,  heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de

recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing  kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.

2. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de  recreant het vakantieverblijf te ontruimen.

3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient  hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Ontbinding

1. Indien het gehuurde vakantieverblijf buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt  kan worden, hebben de ondernemer en de recreant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het  tenietgaan van het vakantieverblijf of het tijdelijk buiten gebruik zijn van het vakantieverblijf aan de ondernemer  is toe te rekenen kan de recreant schadevergoeding eisen.

2. Indien mogelijk kan de ondernemer de recreant een gelijkwaardig vervangend vakantieverblijf tegen een gelijke  prijs aanbieden. In dat geval kan de recreant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van het vervangende  vakantieverblijf.

Artikel 14: Gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan  anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij  afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in  redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan,  kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden  gebracht.

Artikel 16: Wijzigingen

Wijzigingen in de Vekabo leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend door het bestuur van Vekabo Nederland worden  aangebracht. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken  waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Uden, 13 oktober 2020

Vekabo Nederland

KvK nr. 27176705

Hof van Libeek peren in boomgaard van dichtbij gezien